PL UK

o projekcieline

Enable - Workable

Pomysł projektu ENABLE-WORKABLE zrodził się z chęci zmiany sposobu w jaki w Polsce postrzegana jest niepełnosprawność. Zgodnie z funkcjonującym medycznym modelem niepełnosprawności, traktowana jest ona jako niedobór lub anormalność, podczas gdy w innych krajach rozumiana jest jako różnica, a usuwanie problemów z nią związanych polega na zmienianiu wzajemnego oddziaływania między jednostką a społeczeństwem.

Jednym z najlepszych źródeł dobrych praktyk w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest Malta. Społeczeństwo tego kraju oparte jest na wierze w poszanowanie godności każdego człowieka oraz równych szans. Kluczową kwestią włączenia społecznego jest podejmowanie odpowiednich działań w obszarze zatrudnienia.

W świetle takich założeń cel projektu określony został jako wzmocnienie do listopada 2014 warunków dla rozwoju aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku poprzez transfer rozwiązań stosowanych na Malcie.